Social Media และการติดต่อสื่อสาร 

การติดต่อสื่อสาร

  การติดต่อสื่อสาร  ในยุคที่ Social Media และอินเตอร์เน็ตมีการติดต่อสื่อสารกันมากยิ่งขึ้น ผู้คนสามารถส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของเรื่องราวต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้น ผู้คนมีการใช้ในส่วนคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นอุปกรณ์มากมายในการติดต่อสื่อสารหรือเป็นสื่อกลางในการเรียนการทำงานในยุคปัจจุบัน ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านต่างๆเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะผู้คนสามารถเรียนรู้ในการใช้ชีวิตเรื่องราวต่างๆได้มากยิ่งขึ้น นี่จะเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ … Read more