ยุคสมัยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ความหมายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตในปีพ.ศ 2545 ได้ระบุไว้ว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์แปลงซึ่งเป็นเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสมองกลในการคิดวิเคราะห์ และใช้ในการแก้ไขปัญหางานต่างๆ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งที่องค์กรต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นสำนักงานต่างๆใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบในการทำงานหรือการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีกา … Read more